Hotline: Ms Phượng (Trợ lý): SĐT/Zalo: 0969.807.680
Email: PhansonHRD@gmail.com

Thực hiện khảo sát

Quản trị điều hành

Cố vấn

doanh nghiệp

Thực hiện khảo sát

Chuyên gia Phan Sơn
Cố vấn trực tiếp cho Chủ tịch, TGĐ trong việc chuẩn hoá cách thức Quản trị doanh nghiệp bài bản, nâng cao hiệu suất hoạt động, phát triển doanh nghiệp.

Doanh nghiệp đang tăng trưởng nóng, quy mô doanh nghiệp tăng nhanh trong nhiều năm, cần Hệ thống quản trị bài bản để thúc đẩy tăng trưởng.
Doanh nghiệp cần Tái cấu trúc để chuẩn hoá lại hệ thống quản trị.
Doanh nghiệp đang tăng trưởng nóng, quy mô doanh nghiệp tăng nhanh trong nhiều năm, cần hệ thống quản trị bài bản để thúc đẩy tăng trưởng.
Chủ tịch, CEO cần hệ thống quản trị bài bản, để rảnh hơn cho các vấn đề Chiến lược.

Chương trình phù hợp với

Các hoạt động Cố vấn

Đánh giá lại thực trạng cách thức quản trị, điều hành hiện tại. Chỉ ra các khoảng trống hạn chế sự phát triển của doanh nghiệp.
Chia sẻ các Best Practices, các thực tiễn tốt nhất về Quản trị tại các tập đoàn hàng đầu.
Tư vấn cách thức điều hành, ra quyết định, hệ thống phân quyền của Ban TGĐ, Ban điều hành, Quản lý cấp trung.
Rà soát cách thức Doanh nghiệp đang quản trị và thực thi các mục tiêu. Hướng dẫn, cố vấn xây dựng hệ thống quản trị mục tiêu chiến lược, triển khai và thực thi mục tiêu đến các phòng ban đơn vị theo mô hình Thẻ điểm cân bằng BSC, mô hình OKRs.
Rà soát và định hướng xây dựng các khung chính sách Quản trị nhân sự (hệ thống lương thưởng, quy chế giao mục tiêu, quy chế quản trị và đánh giá kết quả thực hiện công việc, phát triển cán bộ nguồn…)
Đánh giá năng lực đội ngũ Quản lý (cấp Trưởng phòng và Ban Tổng giám đốc), tư vấn lộ trình chuẩn hoá năng lực quản lý bài bản, đào tạo và coaching các kỹ năng quản lý: điều hành phòng ban, giao việc nhân viên, tạo động lực cho nhân viên, ra quyết định và giải quyết vấn đề hiệu quả… Xây dựng sổ tay nhà quản lý chuyên nghiệp.
Xây dựng chiến lược phát triển văn hoá doanh nghiệp hướng tới hiệu suất cao. Định hình lại tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi. Xây dựng sổ tay văn hoá. Tư vấn các chương trình đào tạo, truyền thông để cài đặt các hành vi tích cực, tử tế, tạo ra văn hoá doanh nghiệp gắn kết, cùng hướng đến xây dựng Doanh nghiệp vững mạnh.

Thực hiện khảo sát

Nâng cao hiệu suất doanh nghiệp, Xây dựng doanh nghiệp vững mạnh tại đây

Thực hiện khảo sát dưới đây
để đặt lịch với Chuyên gia 

Thực hiện khảo sát

Cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ Ms Phượng (Trợ lý)

0969.807.680

CỐ VẤN QUẢN TRỊ

Hotline: 0988. 901. 123

Email: PhansonHRD@gmail.com

Website: Phanson.vn/Phan Son

Địa chỉ: Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội